За Нас

За Резонатор

Резонатор е фирма со долгогодишно работно искуство на македонскиот пазар. Во 1997 година, фирмата започнува да работи со производство и трговија на механизми за тапациран мебел и претставува првата македонска фабрика од овој тип.

Освен со производствената дејност, Резонатор се занимава и со трговија на секаков вид мебел. Искористувајќи 100% сопствен капитал, во 1999 година, фирмата започнува со големи градежни активности, со што по завршувањето во 2004 година, го добива сегашниот изглед.

ОПРЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

Од самото основање па до денес, масовно се инвестира во опрема и технологии за производство, следејќи ги најновите технолошки достигнувања во светската индустрија.

Денес Резонатор распо лага со голем број машини, опрема, технологии и кадар, со кои се овозможува производсто на најсовремени производи од својот тип. Со тек на време, Резонатор доживува голем пораст на производството и продажбата, како на домашниот така и на странските пазари.